Groene Hart Woningontruiming
Groene Hart Woningontruiming, gevestigd aan Korenmolenlaan 8, 3404DE IJsselstein, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.GroeneHartWoningontruiming.nl
Korenmolenlaan 8
3404DE IJsselstein
030-2751246

R.S. Vijver is de Functionaris Gegevensbescherming van Groene Hart Woningontruiming.
Hij/zij is te bereiken via info@GroeneHartWoningontruiming.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groene Hart Woningontruiming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@GroeneHartWoningontruiming.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groene Hart Woningontruiming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Groene Hart Woningontruiming analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Groene Hart Woningontruiming verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Groene Hart Woningontruiming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Groene Hart Woningontruiming) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groene Hart Woningontruiming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens klanten > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 7 jaar > Belastingwetgeving
Adres > 7 jaar > Belastingwetgeving
Telefoon/mailgegevens > 7 jaar > Belastingwetgeving
Foto’s > tot laatste betaling > bewijsvoering
Foto’s > onbeperkt > indien goedkeuring gebruik sociale media
Persoonsgegevens prospect > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 1 jaar > max. offertelooptijd of eerder
Adres > 1 jaar > max. offertelooptijd of eerder
Telefoon/mailgegevens > 1 jaar > max. offertelooptijd of eerder
Foto’s > einde offerte > bij niet doorgaan offerte

Delen van persoonsgegevens met derden
Groene Hart Woningontruiming verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Groene Hart Woningontruiming gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Groene Hart Woningontruiming gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groene Hart
Woningontruiming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@GroeneHartWoningontruiming.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Groene Hart Woningontruiming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Groene Hart Woningontruiming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@GroeneHartWoningontruiming.nl